Algemene informatie

Visie

Het is belangrijk zorg te dragen voor een ontspannen lunchpauze waarin kinderen hun verhaal kwijt kunnen en in een gezellige sfeer een boterham kunnen eten.
Op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ze dingen doen zoals ze dit thuis ook zouden doen.
Er wordt gestreefd naar een goede pedagogische afstemming tussen school en overblijven bv. wat betreft omgevingsfactoren zoals sfeer en regels.
De overblijfkrachten hebben een duidelijke signaalfunctie bij kinderen die gedragsproblemen vertonen of kinderen die zich niet thuis voelen bij het overblijven.
Overleg met leerkracht en ouder is dan van belang.
Kortom een goede opvang zorgt er voor dat de kinderen beter geconcentreerd beginnen aan de middaglessen.
Dit deel van de schooldag verloopt daardoor effectiever en dat is niet alleen prettig voor de kinderen maar ook voor de leerkrachten.
 

Verdeling van taken binnen de TSO

De school is verantwoordelijk en moet de mogelijkheid bieden voor de TSO. GOO is de overkoepelende organisatie van de opvang en de school. De school moet een ruimte ter beschikking stellen.
De coördinatrice is het aanspreekpunt van de TSO. Bij haar kun je terecht met vragen over de tussenschoolse opvang. Bijv. aanmelding opgave incidentele opvang enz.
De coördinatrice is telefonisch te bereiken op nummer 0614504542
Vaste en/of inval overblijfkrachten vangen kinderen op in de lunchpauze van de schooldag door ze onder deskundige begeleiding in groepsverband samen te brengen in een geschikte ruimte voor het overblijven.
Ze geven de kinderen de ruimte om uit te rusten maar ook om uit te razen zodat ze met plezier naar de TSO gaan en na de TSO weer uitgerust naar school kunnen gaan.
 

Overblijfruimte

Het overblijven vindt plaats binnen de school.
De speelzaal en de kuil zijn de ruimten waar het overblijven plaatsvindt.
Deze ruimten staan (uitzonderingen daargelaten) tot beschikking van het overblijven op maandag/dinsdag/donderdag van 11.45 tot 13.15 uur.
 

Algemeen Reglement overblijven kindcentrum De Havelt
 1. De school is verantwoordelijk voor het regelen van het overblijven en heeft de uitvoering overgedragen GOO kinderopvang.
 2. Het overblijven vindt plaats binnen het schoolgedeelte van de MFA Handel.
 3. De regels voor het kind tijdens het overblijven zijn dezelfde als die van school.
 4. Voor het overblijven worden overblijfkrachten aangesteld. Indien er meer dan 10 kinderen zijn, komt er een tweede overblijfkracht. Bij elke 15 kinderen erbij een extra overblijfkracht.
 5. De overblijfkracht krijgt voor de verleende diensten een vergoeding.
 6. In geval van ziekte of verhindering van de overblijfkracht wordt deze vervangen.
 7. Het overblijven, kan op maandag, dinsdag en donderdag tijdens de middagpauze van 12.00 tot 13.10 uur.
 8. Kosten voor het overblijven: Voor incidentele overblijvers € 3,20 dezelfde dag betalen. Strippenkaarten kunnen vooraf gekocht worden: 10 strippen voor € 32. Voor vaste overblijvers kan een aanmeldingsformulier ingevuld worden. Dit is te verkrijgen bij de coördinatrice. De kosten voor vaste overblijvers zijn € 2,75
 9. Elk kind brengt zelf zijn/haar lunchpakket mee. Voor drinken wordt gezorgd.
 10. Indien een kind wenst deel te nemen aan het overblijven, dient dit uiterlijk een dag van te voren aangemeld te worden zodat de coördinatrice ervoor kan zorgen dat er voldoende overblijfkrachten aanwezig kunnen zijn. Tel: 0614504542. Bij geen gehoor kunt u de boodschap inspreken.
 11. Belangrijke gegevens betreffende het kind bijv. dieet of medicijngebruik kunnen worden vermeld op het aanmeldingsformulier of doorgegeven worden aan de coördinatrice.
 12.  Afhankelijk van het weer blijven de kinderen in het gebouw, op de speelplaats of op de speelweide.
 13.  Gedurende het overblijven, moeten de kinderen de aanwijzingen van de overblijfkracht opvolgen. Kinderen die dit niet doen, kunnen een waarschuwing ontvangen die mondeling aan de ouders wordt doorgegeven door de coördinatrice.
 14.  Bij herhaalde waarschuwingen kan het kind voor korte of langere tijd van het overblijven worden uitgesloten.
 15.  De ouders die een kind laten overblijven, verklaren daarbij automatisch dat zede school of overblijfkracht niet aansprakelijk stellen voor materiële en/of persoonlijke ongelukken tenzij grove nalatigheid kan worden aangetoond.
 16.  Eventuele wijzigingen van dit reglement geschieden uitsluitend in overleg met de school, GOO en de coördinatrice.
 17. De overblijfkrachten en coördinatrice zijn/worden geschoold. Zij zijn op de
  hoogte van de regels die op school gelden en kennen het ontruimingsplan. De
  coördinatrice is Linda Leenders.
Afspraken voor de kinderen tijdens het overblijven
Het overblijven op school is een sociaal gebeuren. Samen eten, samen spelen en rekening houden met elkaar. Om dit alles goed te laten verlopen zijn er een aantal regels. Dan is het overblijven voor iedereen gezellig.
 • Je komt rustig naar het overblijflokaal en meld je bij de overblijfouder.
 • Handen wassen en evt. naar toilet.
 • Zonder toestemming mag je de ruimte niet verlaten.
 • Je eet rustig je brood of fruit.
 • In het kader van gezond gedrag zijn er geen snacks en/of snoepjes tijdens het overblijven.
 • Tijdens het eten wordt er niet gelezen of onnodig rondgelopen.
 • We blijven aan tafel tot 12.20 uur, daarna eigen spullen opruimen, tas of broodtrommel bij de deur leggen.
 • We gaan alleen beneden naar het toilet.
 • Tijdens het overblijven komen we niet boven in het schoolgebouw.
 • Binnen niet gillen, klimmen en rondrennen.
 • We hebben respect voor andermans spullen.
 • Tijdens het buitenspelen blijven we op de speelplaats. We gaan prettig met elkaar om en spelen samen met respect voor elkaar.
 • Als de overblijfkracht het aangeeft ruimen we zelf alles netjes op. Ook buitenspeelgoed naar binnen brengen of in de kliko leggen.
 • We nemen aan dat iedereen zich netjes gedraagt. Als het nodig is wordt contact opgenomen met je ouders 
Overblijven bij goed weer
Bij warm weer, komt het wel eens voor dat we gaan overblijven op de speelweide.
De kinderen komen zich eerst melden. Eerst naar het toilet. Daarna gaan we in een rij naar de speelweide. Een overblijfkracht voorop en een achteraan.
Op de speelweide gaan we eerst een plekje zoeken aan de picknicktafels. We eten eerst de boterham op daarna mag je gaan spelen. We blijven op het terrein van de speelweide.
Om 12.50 uur eerst verzamelen bij het hek. Checken of iedereen er is en weer in een rij terug naar school.