KC-raad

Op De Havelt kennen we een KC-raad. Hierin nemen zitting ouders en personeelsleden. Gemiddeld zes keer per jaar komen de leden van deze raad bij elkaar om beleidszaken te bespreken. De KCraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die het kindcentrum aangaan. De raad is bevoegd over allerlei zaken aan het bevoegd gezag (college van bestuur GOO) voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Door de samenvoeging van de MR en de LOC hopen we in een grote vorm van saamhorigheid en gezamenlijke belangen de kindcentrumgedachte verder vorm te geven.

Voorzitter: Karen Schepers (ouder vanuit de school).
Secretaris/penningmeester: (nog in te vullen).
Leden ouder vanuit de school: Kristel van der Kant, Boy Walters.
Personeel vanuit de school: Walter Doomernik, Donja Vos.
Ouder vanuit de opvang: Rianne Bouwmans, Aafke van Dijk.
Personeel vanuit de opvang: Ellen van de Wouw.