Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigen. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid, transparantie en democratie te bevorderen, zodat alle bij school betrokkenen op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren.
 
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.
 
Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke klachtencommissie.
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
Het schoolreglement;
Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.
 
De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
De taakverdeling binnen de schoolleiding;
Het vakantierooster;
Veiligheid op en rond de school.
Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Hoe blijft u op de hoogte?
Op de website worden de verslagen gepubliceerd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Indien u een vergadering wenst bij te wonen, is het prettig als u dit vooraf meldt bij de voorzitter of secretaris. De vastgestelde vergaderingen van de MR staan op de jaarkalender.
 
Wanneer en hoe benadert u de medezeggenschapsraad?
Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR.
 
Hoe kunt u lid worden van de MR?
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.
De huidige leden van de MR zijn:
 
voorzitter                   Karen Schepers (oudergeleding)
secretaris                   Maria Donkers (personeelsgeleding)
penningmeester         Maria Donkers (personeelsgeleding)
leden                           Kristel van der Kant (oudergeleding)
                                   Boye Walters (oudergeleding)
                                   Donja Vos (personeelsgeleding)
                                   Karin Segers (personeelsgeleding)

MR-verslagen