Missie / visie

Waar het Kindcentrum voor staat:

Uitgangspunten 
Het kindcentrum moet een plek zijn waar plaats is voor verschillen. Het is een taak van alle medewerkers om op een flexibele manier met verschillen om te gaan en er op in te spelen. We hebben daarbij oog en oor voor ieder individu dat hierbij betrokken is. We zijn alert op maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen, zonder ons te verliezen in het klakkeloos volgen van iedere hype en/of trend. Keuzes worden gemaakt op basis van de te verwachten opbrengsten. Opbrengsten die zich niet alleen manifesteren in scores bij testen en toetsen maar ook in de persoonsvorming van alle betrokkenen. 

We staan voor openheid, duidelijkheid en een werkattitude met een gezonde dosis humor en een gevoel voor relativiteit. 

Onze kernwaarden 
Op Kindcentrum De Havelt willen wij op de eerste plaats dat alle kinderen een veilige en fijne plek bieden om samen te spelen en te leren. Onze kinderen zijn onze focus, maar daarnaast willen wij ook dat alle andere betrokkenen:  ouders, medewerkers en evt. derden zich betrokken en respectvol benaderd voelen. Dit door samen te werken aan de ontwikkeling van onze kinderen in een open en veilige speel-, leer- en werkomgeving. Een omgeving waarin we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor onze kinderen en eenieders persoonlijke ontwikkeling, succes en welbevinden.  

Onze drie kernwaarden zijn toegespitst op de omgang met de kinderen en het handelen van onze medewerkers. Waar mogelijk eveneens van toepassing in onze contacten en samenwerking met  ouders en externen. 

Zicht op kind  
Het kind staat centraal. Wij willen onze kinderen leren kennen. Wat beweegt hen? Wat betekenen hun handelingen? Wat is hun boodschap? 

Betrokkenheid en eigenaarschap staat bij ons hoog in het vaandel. Leer en probeer. Vanuit positieve ontwikkelingsmogelijkheden en succeservaringen krijgt ieder kind de kans zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij volgen wij de ontwikkelingen van het kind en willen we opbrengstgericht het beste in hen naar boven halen. 

Kansrijk samenwerken 
Vanuit kansrijk samenwerken op alle vlakken binnen en buiten ons kindcentrum gaan wij op zoek naar overeenkomstige doelen en willen we elkaars kwaliteiten benutten. Wij geloven in kansrijk combineren en het aangrijpen van kansen. Dit doen wij door elkaar op te zoeken en in gesprek te blijven. 

Creatief en kritisch denken 
Wij gaan uit van denken in oplossingen. Via ontdekkend en onderzoekend spelen en leren willen wij de kinderen inspireren tot geweldige ervaringen. Hierbij stimuleren wij moed en durf. 

Creativiteit zien wij als het proces wat vanuit eigen gedachten en gevoel vorm geeft aan onze fantasie. Ontdek en onderzoek mogelijkheden, het is overal en altijd goed. 

Middels kritisch denken begeleiden wij onze kinderen naar volwassen wereldburgers, die vanuit eigen normen, waarde en onderzoek de juiste keuze kunnen maken. 

Kernvragen 
Kernvragen zijn de vragen die we ons herhaaldelijk, bij de evaluatie en innovatie van onze aanpak van opvang en onderwijs, alsmede ons dagelijks handelen stellen. 

Onze kernvragen: 
•Bieden wij een veilige en fijne speel-, leer- en werkomgeving? 
•Behouden wij het zicht op elk kind? 
•Hebben wij oog voor talenten?  
•Is ons handelen ontwikkelings- en opbrengstgericht? 
•Creëren we voldoende betrokkenheid en stimuleren wij eigenaarschap? 
•Zien wij kansen en handelen we hiernaar? 
•Stimuleren wij creativiteit in de breedste zin van het woord? 

Wij willen de kinderen begeleiden bij het leren en ontwikkelen van: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken , elkaar helpen, omgaan met elkaar, verwerven van kennis, creativiteit, motorische vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden, respect voor andere mensen, meningen, geloven en gewoonten, gezondheid en sociale redzaamheid en informatieve  en communicatieve vaardigheden. 

In onze visie zijn rust, orde en regelmaat voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen. 

In de dagelijkse omgang met andere kinderen en met volwassenen vindt de ontwikkeling plaats. Deze omgang is stimulerend als de kinderen serieus worden genomen, er positieve verwachtingen worden getoond en we elkaar met respect benaderen. Een goed contact met ouders vinden wij belangrijk om deze ontwikkelingsprocessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Er wordt aandacht besteed aan het welbevinden van kinderen, want we hechten veel waarde aan een goede sfeer (pedagogisch klimaat) op school en binnen de klassen.