Oudervereniging

De oudervereniging levert een belangrijke en constructieve bijdrage aan de gang van zaken op school. Zij werkt nauw samen met het schoolteam, legt contacten tussen de ouders en de school en wil als klankbord fungeren voor mogelijke op- en aanmerkingen met betrekking tot de schoolactiviteiten. Jaarlijks terugkerende activiteiten zoals sportdag, kerstviering etc. worden voorbereid en uitgevoerd door werkgroepen die bestaan uit leerkrachten en leden van de oudervereniging. De ervaring leert dat de werkgroepen een beroep kunnen doen op de bereidwilligheid van veel ouders om te assisteren bij deze activiteiten. De oudervereniging bestaat uit ouders van zowel opvang als onderwijs.

Oudervereniging De Havelt bestaat uit:
Voorzitter: Aafke Verbakel
Secretaris: Bebbie van de Laar
Penningmeester: Nicole Verrijt
Leden vanuit school: Marieka van den Elsen, Yvonne Valckx, Mieke Habraken, Sylvie Vogels, Bianca Kastermans, Monique van Gelderen, Dymfy Otten, Wendy van de Wijdeven
Leden vanuit de opvang: Hanneke Smits, Marieke Tielemans

Ouderbijdrage
Het bestuur van de oudervereniging vraagt aan de ouders / verzorgers van alle leerlingen een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten van activiteiten die door en met de oudervereniging worden georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, sportdag, enz. De bijdrage wordt gevraagd, geïnd en beheerd door de oudervereniging. Het hele bedrag komt rechtstreeks de kinderen ten goede. De ouderbijdrage bedraagt € 10,00 per kind. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet instemming verlenen aan de vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage. Van haar financieel beleid legt het bestuur jaarlijks verantwoording af tijdens de jaarvergadering. De ouderbijdrage kunt u overmaken op IBAN nummer NL88 RABO 0116 1717 82 t.n.v. NPJ Verrijt o.v.v. de naam en groep van het kind(de kinderen) waarvoor betaald wordt. In geval kinderen tussentijds op school komen c.q. de school verlaten, zal naar rato een bijdrage worden gevraagd c.q. worden terugbetaald. Hoewel het een vrijwillige bijdrage is, willen wij deze van harte bij u aanbevelen. Indien niet alle ouders betalen kan de oudervereniging, en daarmee de organisatie van (buiten)schoolse evenementen, in problemen komen. U begrijpt wel, dat het niet mogelijk is om de kinderen van ouders die niet betalen buiten te sluiten. De kinderen mogen onder geen enkele voorwaarde hiervan de dupe worden.